RT Infuse - шаблон joomla Авто
มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

เนื้อหา

โรงเรียนของเรา

ปรัชญาการศึกษา

“การศึกษาพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”


คำขวัญโรงเรียน

“มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน”


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“มีความรู้คู่คุณธรรม  เด่นล้ำภูมิปัญญาไทย

ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมแหล่งเรียนรู้

ควบคู่เทคโนโลยี  สุขภาพกายใจดีชีวีเบิกบาน

ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม

นำคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา”


 เอกลักษณ์โรงเรียน

“โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ”


อัตลักษณ์โรงเรียน

“นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง”

กิจกรรม 25 พ.ย.57
จัดพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสดุดี
กลุ่มวิชาต่างๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ประวัติโรงเรียนวัดแหลม
โรงเรียนวัดแหลมปี 2480