RT Infuse - шаблон joomla Авто
มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

เนื้อหา

สาส์นจากผู้อำนวยการ

 

 md1  Activity2  Activity3  Activity5 
 Activity1  Activity4  Activity7

สาส์นจากใจ

      โรงเรียนวัดแหลม  ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2477 มีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคมและสติปัญญาตั้งแต่อายุย่างเข้าระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “การศึกษาพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

      ด้วยปัจจุบันสภาพสังคมและความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  ดังนั้นเพื่อสนองความต้องการที่หลากหลายและมากขึ้น โรงเรียนวัดแหลมจึงต้องสร้างค่านิยมใหม่เพื่อให้ผู้ปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนต่าง ๆ  ได้หันมาสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้

มากขึ้น ประการสำคัญคือทุกคนต้องรู้และเข้าใจว่า “มนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ” ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็ก/เยาวชนนำความรู้  ทักษะไปพัฒนาต่อยอดสำหรับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพและเป็นบุคคลที่ทุกสังคมทุกประเทศต้องการจึงมีความสำคัญยิ่ง

    โรงเรียนวัดแหลม  ตั้งอยู่เลขที่ 72/4 หมู่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  จัดการศึกษาชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6  มีเขตบริการ 4 หมู่ คือหมู่ 4,6,7 และ13 ตำบลบางหญ้าแพรก มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาที่มีเอกลักษณ์และเป็นรูปแบบของตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นสถานศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  โดยการจัดการศึกษารองรับเด็กทุกเพศทุกวัยและให้โอกาสแก่ทุกคนรวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ  วิชาชีพและมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร  (Total Quality Management)  เพื่อความยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยทุกคนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพื่อให้องค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและนำแนวทางนโยบายแห่งรัฐมาเป็นกรอบในการดำเนินงาน และสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรคิดค้นต่อยอดนวัตกรรม  ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการทำงานให้รวดเร็ว  มีความคล่องตัวผ่านระบบไอซีที  (ICT)  และสารสนเทศและด้วยในปีพุทธศักราช  2558  นี้โรงเรียนวัดแหลม  ได้พัฒนา  Website  ให้ทันสมัย  สวยงาม  เอื้อต่อการใช้ประโยชน์และทุกภาคส่วนและสังคมสามารถเข้าถึงรวมทั้งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน  ประเทศในกลุ่มอาเชี่ยน/โลกต่อไปในอนาคตและนั่นหมายถึง  “เกียรติยศอันสูงส่งของโรงเรียนวัดแหลม”  (Glory of Watlaem School)  อย่างแท้จริง

      สุดท้ายนี้กระผมในนามคณะครู  นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดแหลมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการจัดการศึกษาและนิยมส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนและเราคิดอยู่เสมอว่า  “ลูกของท่านคือลูกของเราและลูกของเราจะดี  เก่ง  อยู่ในสังคมได้ย่อมขึ้นอยู่กับเบ้าหลอม  สภาพแวดล้อมที่ดีและคนจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้การศึกษาคือสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตดังคำกล่าวที่ว่า 

“เราเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ได้ทุกวัน  ขอเพียงให้มีความตั้งใจ”  (You Learn Something Every day If You Pay Attention)

Fp-Rocksto4 

ขอบคุณอย่างสูงยิ่ง

นายสุรพล   มูลศรี

อำนวยการโรงเรียนวัดแหลม

5  มกราคม  2558

                                                                                                           

3.JPG11.JPG2.JPG8.JPG9.JPG6.JPG10.JPG4.JPG1.JPG5.JPG7.JPG

กิจกรรม 25 พ.ย.57
จัดพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสดุดี
กลุ่มวิชาต่างๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ประวัติโรงเรียนวัดแหลม
โรงเรียนวัดแหลมปี 2480