RT Infuse - шаблон joomla Авто

เนื้อหา

24 สิงหาคม 2563 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ประธานกลมโรงเรยนปเจาสมงพราย มาตรว    24 สิงหาคม 2563 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้ออกติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา 2563                          โดยการติดตามการบริหารจัดการ 4 ด้านคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานบริหารทั่วไป ณ ห้องสมุด ชั้น 2 โรงเรียนวัดแหลม

ประธานกลมโรงเรยนปเจาสมงพราย_มาตรว__1.jpgประธานกลมโรงเรยนปเจาสมงพราย_มาตรว_.jpgประธานกลมโรงเรยนปเจาสมงพราย_มาตรว__0.jpgประธานกลมโรงเรยนปเจาสมงพราย_มาตรว_0.jpgประธานกลมโรงเรยนปเจาสมงพราย_มาตรว_1.jpgประธานกลมโรงเรยนปเจาสมงพราย_มาตรว__2.jpgประธานกลมโรงเรยนปเจาสมงพราย_มาตรว_2.jpgประธานกลมโรงเรยนปเจาสมงพราย_มาตรว.jpg