จากการที่นักเรียนของโรงเรียนวัดแหลมดำเนินการจิตอาสาพากันเยี่ยมบ้านเพื่อนนักเรียนเพื่อถามปัญหาของผู้ปกครองพบว่าสภาพทางบ้านของนักเรียนมีผู้ปกครองทำงานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนมาก จึงขาดการดูแลอบรมอย่างทั่วถึง จึงเป็นที่มาของนักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ทีหลังเลิกเรียนกลับบ้านเข้าร้านเกม จึงมีนักเรียนช่วยกันเสนอปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจึงร่วมคิดทำโครงงานนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
 
  เพื่อให้นักเรียนที่ติดเกมส์หันมาเล่นกีฬา
  เพื่อใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนออกกำลังกายในการเล่นกีฬา
  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและสร้างภูมิคุมกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
  นักเรียนโรงเรียนวัดแหลม  130 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6
                                                                              
 
  โรงเรียนวัดแหลม 72/4 หมู่4
ตำบลบางหญ้าแพรก
อ.พระประแดง สมุทรปราการ
  โทรศัพท์ : 02- 3859113
โทรสาร : 02-386-8053
E-MAIL : info@watleamschool.ac.th
   
         
         
     
 
         
Current Pageid = 39